Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych to zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęto, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2017 roku wyniesie 4.263 zł a kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi 127.890 zł (Monitor Polski z 2016 r. poz. 1188) http://monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1188/M2016000118801.pdf

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne to kwota stanowiąca 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2016 roku zawarta w obwieszczeniu Prezesa GUS (Monitor Polski z 2017 r. poz. 53) http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/53/M2017000005301.pdf

Podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców w 2017 roku:

Rodzaj ubezpieczenia

Kwota (zł)

społeczne

zdrowotne

2.557,80

3.303,13

Składki ZUS dla przedsiębiorców 01.01.2017-31.12.2017

Rodzaj ubezpieczenia

 % podstawy wymiaru

Kwota (zł)

emerytalne

rentowe

chorobowe

wypadkowe

Fundusz Pracy

zdrowotne

RAZEM

19,52

8,00

2,45

1,80

2,45

9,00

499,28

204,62

  62,67

    46,04*

   62,67

  297,28

1.172,56

* Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% obowiązującą od 1 kwietnia 2017 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.
 
W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 657,50 zł tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.