Obsługa prawna

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną realizowaną przez Kancelarię Prawną

Nasza specjalizacja to:

 • prawo gospodarcze 
  zastępstwo procesowe, dochodzenie roszczeń, polubowne rozwiązywanie sporów, mediacje, negocjacje, umowy handlowe, bieżące konsultacje prawne, akty wewnętrzne
   
 • prawo korporacyjne
  pomoc w tworzeniu i obsłudze spółek, przygotowywanie wniosków w postępowaniach rejestrowych w KRS w zakresie rejestracji nowego podmiotu oraz dokonywanie zmian danych podmiotów zarejestrowanych w KRS
   
 • prawo pracy 
  obsługa i doradztwo w zakresie relacji między pracodawcą a pracownikami
   
 • prawo zamówień publicznych 
  tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia „SIWZ”, wsparcie w przygotowaniu oferty, pomoc prawna na każdym etapie procedury, w tym występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi
   
 • zastępstwo procesowe
  reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych, administracyjnych, gospodarczych
   
 • windykacja
  dochodzenie należności w trybie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, postępowania naprawcze i upadłościowe