Outsourcing procesów

QUANTUM oferuje przejęcie odpowiedzialności, organizację oraz realizację procesów kadrowo-płacowych oraz księgowych.

Nasze usługi outsourcingu kadrowo-płacowego i księgowości obejmują:

Kadry:

 • administrację teczkami osobowymi
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • monitoring terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • monitoring terminów obowiązywania umów o pracę,
 • przygotowanie i składanie deklaracji na PFRON
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • przygotowywanie raportów kadrowych

Płace:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń lub innych świadczeń dla pracowników
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS
 • obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS poprzez program Płatnik
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • przygotowywanie raportów dotyczących wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT

Księgowość:

 • doradztwo i pomoc w założeniu firmy, dobór optymalnej formy prawnej oraz rodzaju opodatkowania
 • przygotowanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz osób prawnych PDOP
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE, INTRASTAT)
 • sporządzanie innych deklaracji związanych z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
 • reprezentacja przed urzędami, uczestnictwo i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i ZUS, pomoc podczas kontroli podatkowych i audytu
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki
 • przygotowywanie niezbędnych raportów oraz analiz dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej itp.
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • obsługa operacji bankowych
 • monitorowanie i windykacja należności
 • konsultacje podatkowe

Współpracę organizujemy dostosowując się do wymagań i specyfiki Twojej działalności.

Nasze usługi obejmują zapewnienie fachowego personelu na poziomie potrzebnym do prowadzenia Twojego biznesu oraz organizację i ewidencjonowanie czasu pracy tych osób.

Wybrane funkcje mogą być realizowane zarówno w naszej, jak i w Twojej siedzibie.

Z nami osiągniesz korzyści:

 • optymalizacja kosztów związanych z zapewnianiem zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo prawne i organizacyjne przy zatrudnianiu – minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem
 • elastyczne dopasowanie zasobów do bieżących potrzeb
 • obniżenie kosztów administracyjnych